Naše služby

faq - často kladené dotazy

Nevíte přesně, co některé odborné výrazy znamenají?
Poradíme vám. V seznamu níže najdete odpovědi na často kladené dotazy a nejčastěji používané odborné výrazy, se kterými se můžete setkat při bezhotovostním devizovém obchodování a platebním stytkem s cizí měnou.

Co je to Europlatba nebo SEPA platba? Je mezi nimi nějaký rozdíl?

„SEPA platba“ i tzv. „zjednodušená europlatba“ označují stejnou službu, která spočívá v bezhotovostním převodu EUR v rámci zemí SEPA, tj. zemí Eurozóny a dalších zemí, které se dobrovolně rozhodly SEPA platby akceptovat.
Aby bylo možné poslat úhradu v režimu SEPA, musí být účet plátce i příjemce vedený v měně EUR a banka plátce i příjemce musí tyto platby akceptovat. U zemí Eurozóny je druhá podmínka automaticky splněna, u ostatních zemí je nutné možnost SEPA plateb předem ověřit. Maximální částka pro převod v režimu SEPA je zatím 50 000 EUR.
Výhodou SEPA plateb je jednodušší zadávání a rychlejší průběh platebních příkazů, které musí obsahovat pouze číslo účtu příjemce v předepsaném formátu IBAN, kód banky příjemce BIC a volitelně důvod úhrady. Odpadá tak nutnost přesné identifikace banky a příjemce platby. Cílem je, aby SEPA platby byly realizovány na domácí i přeshraniční úrovni za stejných podmínek, jako domácí převody.

SEPA platby ZDARMA
U nás máte všechny SEPA platby zcela ZDARMA JIŽ OD 50 000,- Kč.
Poplatky zaplatíme za vás!
Snížili jsme také poplatky za drobné příchozí SEPA platby do 50 000,- Kč, jsou nyní jen za 100,- Kč.
Ostatní platební služby, které nesplňují podmínky SEPA platby, provádíme ZCELA ZDARMA od celkového objemu platby ve výši 100 000,- Kč.

Jaký je rozdíl mezi SEPA platbou a přeshraničním převodem?

Přeshraniční převod je jakýkoliv bezhotovostní převod prostředků mezi platebními účty vedenými u bank v různých státech. Pokud je měna platby EUR a banky plátce i příjemce akceptují SEPA platby, pak je taková přeshraniční platba totožná se SEPA platbou. V takovém případě se někdy označuje jako „přeshraniční převod EUR“.

Proč jsou některé převody v rámci ČR prováděné jako zahraniční platby?

Platební služby mezi platebními účty vedenými v cizích měnách u dvou různých platebních institucí musí být tyto realizovány jako zahraniční nebo SEPA platba. To platí i v případě, že jsou obě platební instituce v ČR. Lhůta pro provedení SEPA plateb je zpravidla 1 až 2 dny, ostatní zahraniční platby jsou realizovány o jeden den později.

Jaké státy patří do prostoru SEPA?

SEPA prostor zahrnuje země Evropského hospodářského prostoru (Evropské unie včetně Norska, Švýcarska, Monaka, Lichtenštejnska a Islandu). Mimoto pravidla SEPA dobrovolně akceptují také banky Francouzské Guyany, Guadeloupe, Martinique, Réunion a Gibraltaru. U zemí mimo Eurozónu (tj. země, které používají EUR jako svoji domácí měnu) nemusí SEPA platby podporovat všechny platební instituce.

Pro koho jsou SEPA/EURO platby určeny? Může být devizovým klientem i fyzická osoba?

Platební služby jsou určené právnickým i fyzickým osobám. Pro přijetí platebního příkazu od klienta musí tento uzavřít s naší společností tzv. „Rámcovou smlouvu o poskytování platebních služeb“. Podmínkou pro uzavření rámcové smlouvy je především předpoklad opakovaného využívání platebních služeb klientem.

Jaký je rozdíl mezi platební službou a platebním příkazem?

Platební služba je rámec služeb poskytovaný nad prostředky klienta. Jejich rozsah a podmínky využití určuje tzv. „Rámcová smlouva o poskytování platebních služeb“ a Všeobecné podmínky společnosti a jsou shodné pro všechny platební příkazy.
Platební příkaz popisuje konkrétní podmínky využití platebních služeb, které jsou unikátní pro každý jednotlivý případ.

Výhody SEPA/EURO plateb?

Mezi hlavní přednosti SEPA plateb patří:

 • zjednodušené zadávání platebních příkazů
 • menší nebo nulové poplatky
 • kratší doba realizace
 • jednotný formát čísla účtu a kódu banky
 • standardizovaná validace čísla účtu při zadávání platebního příkazu
Jak sjednat SEPA/EURO platbu

Platební příkaz sjednáte telefonicky na bezplatné zákaznické lince 800 22 55 99. Podmínkou přijetí platebního příkazu je jednorázové sjednání „Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb“ v sídle společnosti. Parametry platebního příkazu můžete zaslat i předem e-mailem a následně pouze dohodnete kurz směny.

Mohu využít vaše služby pro zaslání vlastních EUR jako SEPA/EURO platbu prostřednictvím vaší společnosti?

Bohužel toto není možné. Platební služby naší společnosti jsou vždy podmíněné provedením konverze měn (tj. směny mezi různými měnami). Typicky klient provede úhradu např. v Kč na účet naší společnosti a my následně zrealizujeme SEPA platbu v odpovídající hodnotě EUR dle jeho instrukcí (např. na účet jeho dodavatele), nebo přijmeme od partnera klienta SEPA úhradu v EUR na účet naší společnosti a odpovídající hodnotu v Kč převedeme na účet klienta. Konverze je možné provádět mezi libovolnými měnami zveřejněnými na devizovém kurzovním lístku.

Jaké údaje budu potřebovat pro zadání příkazu?

Při zadávání EURO/SEPA platby musí odesílatel uvést číslo účtu příjemce ve formátu IBAN, kód banky účtu příjemce BIC a volitelně důvod úhrady.
Při zadávání ostatních plateb do zahraničí musí odesílatel znát kromě celého jména příjemce, jeho adresy a čísla jeho účtu také celý název banky s adresou, její BIC (kód banky, někdy označený jako SWIFT) a směrové kódy (platí hlavně pro platby do USA a Velké Británie, označuje se nejčastěji jako NCC nebo Routing Number). Číslo účtu příjemce by mělo být ve formátu IBAN, alespoň pro země, které ho vyžadují, neboť uvedením tohoto formátu se odesílatel i adresát vyhnou zbytečným prodlevám nebo odmítnutí platby bankou příjemce způsobených nepřesnou identifikací.
Všechny platební příkazy jsou standardně odesílány v režimu, kdy plátce i příjemce hradí každý poplatky své banky. Pokud klient požaduje, aby všechny poplatky hradil plátce, je mu účtován zvláštní poplatek. Změna režimu úhrady poplatku není možná pro SEPA platby.

Jak probíhá devizový obchod?

Devizové obchody jsou prováděny na základě tzv. „Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb“. Po podpisu smlouvy zadává klient jednotlivé platební příkazy (devizové obchody) telefonicky v pracovní dny od 9:00 do 17:00 na bezplatné lince 800 22 55 99.
Klient sjedná telefonicky podmínky platebního příkazu (měny a objem konverze) a dohodne s obchodníkem směnný kurz. Údaje o plátci a příjemci je vhodné zaslat emailem. Obchodník uvedené podklady zapíše a pošle klientovi e-mailem potvrzení, tzv. „Informaci plátci o přijetí platebního příkazu“.
Klient je povinen zkontrolovat správnost všech údajů a případné nesrovnalosti neprodleně oznámit obchodníkovi. V takovém případě obdrží nové potvrzení s opravenými údaji a novými identifikátory.
Následně klient potvrdí správnost platebního příkazu úhradou svého závazku přesně dle instrukcí uvedených v informaci plátci. Důležité je především dbát na správnost identifikátorů, které umožňují následné okamžité zpracování platebního příkazu klienta. V případě chybně provedené úhrady bude klient kontaktován pracovníky společnosti pro potvrzení správnosti dohodnutého platebního příkazu.
Jakmile dojde k úplně úhradě platebního příkazu klientem, převede obchodník prostředky přesně dle instrukcí uvedených na dokladu.

Jak lze uzavřít rámcovou smlouvu?

Rámcovou smlouvu je možné uzavřít osobně v kancelářích společnosti v Kaprově ulici, případně prostřednictvím e-mailu. V obou případech může klient zaslat podklady elektronicky nebo poštou.
Návrh smlouvy, reklamační řád, všeobecné obchodní podmínky a seznam požadovaných dokladů obdrží klient e-mailem po předchozí dohodě na bezplatné telefonické lince 800 22 55 99.

Jaké doklady jsou třeba k uzavření rámcové smlouvy?

Doklad totožnosti s fotografií, tj. občanský průkaz nebo pas. Pokud klient pověří další osoby k obchodování v rámci uzavřené smlouvy, je třeba předložit i jejich doklad totožnosti. Dále je nutné uvést kontaktní údaje (telefonní čísla, e-mailové adresy a korespondenční adresy). Klient může předem určit čísla účtů, vůči kterým budou realizovány příchozí a odchozí platby.
U právnických osob nebo živnostníků je vyžadován aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list.

Jakou měnu mohu převést?

SEPA platby jsou vždy realizovány v EUR, tuzemské úhrady v CZK a zahraniční platby v ostatních měnách mimo CZK, které jsou zveřejněné na devizovém kurzovním lístku společnosti.
Příchozí i odchozí úhrada může být realizovaná v kterémkoliv z uvedených režimů za předpokladu, že dojde ke směně různých měn, tj. měna příchozí a odchozí úhrady se musí lišit.

Jak velkou částku mohu převést?

Výše převodu není omezena. Částky v objemu převyšujícím 50 000 EUR jsou prováděny vždy jako běžné zahraniční platby, tj. kromě IBAN a BIC musí klient uvést název a adresu příjemce i banky příjemce úhrady.

Musím mít zřízený účet v cizí měně (devizový účet)?

Naše platební služby jsou koncipované tak, aby klient nemusel vést jiné účty, než jaké již má. Díky tomu mohou naši klienti přijímat i provádět úhrady v cizích měnách bez nutnosti vedení devizových účtů.

Jak rychle bude platba převedena?

Úhrady ve všech měnách na účty vedené u stejné banky jako účty společnosti jsou připsány na účet příjemce během několika minut, nejpozději ve stejný den, kdy byly přijaty prostředky klienta (záleží na bance). Úhrady v CZK na účty vedené v jiných bankách jsou připsány na účet příjemce následující den.
Lhůta pro realizaci SEPA plateb je D+1 při odeslání prostředků příjemci do 17:00. D+1 znamená, že prostředky budou připsány na účet příjemce následující pracovní den. Z technických důvodů nelze lhůtu dodržet, jestliže klient provede úhradu krátce před uvedenou lhůtou.
Lhůty pro ostatní měny jsou různé a liší se i dle času, kdy dojde k odeslání prostředků příjemci. Úhrady odeslané do 13:00 jsou zpravidla realizovány ve lhůtě D+1 (u RUB do 11:00). Úhrady odeslané po 13:00 a úhrady v AUD a JPY jsou realizovány ve lhůtě D+2. Úhrady v AUD a JPY odeslané po 17 hodině jsou realizovány ve lhůtě D+3.
Za poplatek lze provést úhradu tzv. urgentně (nelze SEPA). Podmínky a dostupnost služby pro konkrétní úhradu sdělí klientovi obchodník při přijetí platebního příkazu.

Jak dlouho trvá převod českých korun?

Převody Kč v rámci jedné banky jsou prováděny on-line a jejich připsání by mělo proběhnout během několika minut. Při převodu do jiné banky je částka Kč připsána následující pracovní den.

Kolik času mi zabere první sjednání obchodu?

Pokud máte předem sjednanou tzv. „Rámcovou smlouvu o poskytování platebních služeb“, neliší se časová náročnost sjednání prvního a dalších obchodů. Zpravidla vše vyřídíte v řádu minut.
Pokud před sjednáním prvního obchodu plánujete uzavřít i smlouvu, počítejte při osobní návštěvě přibližně s dvaceti minutami. Doporučujeme předem si prostudovat podmínky, abyste proces uzavření smlouvy maximálně urychlili. Jestliže budete smlouvu sjednávat „na dálku“, nelze první obchod sjednat, dokud neobdržíme podepsanou kopii smlouvy zaslanou poštou.

Kolik stojí nejlevnější SEPA do zahraničí?

SEPA platby zasíláme ZDARMA od hodnoty prostředků 50 000 Kč.

Jaké poplatky zaplatím v případě, že posílám platbu mimo SEPA prostor?

Při směnách v objemu od 100 000 Kč neúčtujeme žádné poplatky, kromě nadstandardních služeb (vyžádaná swiftová zpráva, urgentní úhrada apod.). Při nižších objemech účtujeme poplatky dle ceníku služeb.
Ceník služeb:

 • Drobné příchozí SEPA platby 100,- Kč
 • Drobné odchozí platby 100,- Kč.
 • Příchozí i odchozí SEPA platby od 50 000,- Kč provádíme ZDARMA bez poplatku.
 • Ostatní zahraniční platby 200,- Kč.
 • Převody v cizí měně v rámci jedné banky provádíme ZDARMA bez poplatku.
 • Hotovostní vklady v cizí měněn na účet platební instituce 50,- Kč.
 • Všechny bezhotovostní platby od 100 000,- Kč provádíme ZDARMA bez poplatků.

S námi pro úhrady v cizí měně nepotřebujete devizový účet.

Co je to inkaso ze zahraničí?

Inkasem se zahraničí se rozumí připsání prostředků na účet příjemce v případě, že odesílatel poukázal prostředky v bance v jiné zemi, než je země banky účtu příjemce. Zjednodušeně je to příchozí úhrada ze zahraničí.

Jak přijmout úhradu ze zahraničí?

Při sjednávání platebního příkazu uveďte, že očekáváte prostředky od zahraničního partnera. V takovém případě nelze předem dohodnout směnný kurz. To je dáno tím, že nelze předem garantovat lhůtu, kdy dojde k připsání prostředků na úhradu platebního příkazu ve prospěch účtu společnosti.
Od obchodníka obdržíte instrukce, které předáte zahraničnímu partnerovi. Ten podle nich provede úhradu. Po přijetí prostředků budete neprodleně kontaktováni obchodníkem, který s vámi sjedná směnný kurz a zašle vám k potvrzení informaci plátci po přijetí platebního příkazu. Po ověření správnosti klientem dojde ihned k převodu prostředků dle instrukcí na něm uvedených.

Rámcová smlouva o poskytování platebních služeb

Je smlouva uzavřená mezi platební institucí a klientem, obecně vymezující poskytování platebních služeb platební institucí klientovi a opravňující platební instituci přijímat od klienta platební příkazy v souladu s povolením České národní banky k činnosti platební instituce.

Dá se u devizových obchodu řídit kurzem ČNB?

Kurz ČNB je statistický údaj, vyhlašovaný Českou národní bankou v pracovní dny ve 14:00 a tato jedna hodnota platí pro celý konkrétní den. Oproti tomu devizové obchodování se řídí kurzy devizového trhu, které se mění v průběhu celého dne a reagují na aktuální ekonomické události a nabídku a poptávku. Kurzy vyhlášené ČNB jsou tedy pro devizové obchodování zcela irelevantní.

Kdy a kde je uveřejňován kurzovní lístek?

Valutový kurzovní lístek je pro aktuální den uveřejněn na internetových stránkách společnosti www.exchange.cz vždy v 9:00 a zpravidla platí beze změny po celý den. Výjimečně dochází v případě nenadálých výkyvů na finančních trzích k jeho změnám i během dne.
Orientační devizový kurzovní lístek je uveřejněn na stránce Kurzovní lístek - DEVIZY. Devizové kurzy se mění v průběhu celého dne a reagují na aktuální vývoj na finančních trzích, aktuální nabídku, resp. poptávku prodeje, resp. nákupu cizích měn a další faktory. Závazný směnný kurz klientovi sdělí obchodník vždy na dotaz nebo při sjednávání platebního příkazu na bezplatné telefonní lince 800 22 55 99.
Kurz je závazný po celou dobu telefonátu.

Jaký je rozdíl mezi valutou a devizou?

Valuta je označení pro hotovost. Valutové směny probíhají v hotovosti na směnárně.
Deviza je označení pro prostředky vedené na platebních účtech (např. v bance). Směny deviz se označují jako tzv. konverze a probíhají prostřednictvím převodů peněžních prostředků mezi platebními účty.

Napište nám

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám nebo zavolejte na bezplatnou zákaznickou linku.

Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.   |   Více informací   |   
Více informací   |