Naše služby

slovníček devizových pojmů

Nevíte si rady s některými odbornými výrazy? Rádi vám pomůžeme.
Níže najdete vysvětlení na několik nejčastěji používaných odborných výrazů a zkratek, které jsou používány v souvislosti s devizovým obchodováním a platebním stykem se zahraniční měnou.

Bezhotovostní obchod s cizí měnou

Nákup nebo prodej peněžních prostředků v české nebo cizí měně za peněžní prostředky v jiné měně, který se uskutečňuje bezhotovostním převodem peněžních prostředků z platebního účtu nebo na platební účet.

Deviza

Cizí měna v bezhotovostní podobě.

Devizový, tzv. spotový obchod

Viz. Bezhotovostní obchod s cizí měnou.

Doklad o provedení platebního příkazu

Potvrzení průběh platební služby a parametrů směny cizích měn, odeslaný plátci po odepsání peněžních prostředků z platebního účtu platební instituce.

IBAN

Mezinárodně standardizovaná forma čísla účtu, která byla vytvořena v součinnosti s Evropským výborem pro bankovní standardy (European Committee for Banking Standards, ECBS), a která umožňuje jednoznačnou identifikaci účtu, země a bankovní instituce příjemce platby v případě zahraničních převodů.

Informace plátci po přijetí platebního příkazu

Potvrzení podmínek bezhotovostního obchodu s cizí měnou, sjednaného mezi platební institucí a klientem, které platební instituce poskytne klientovi neprodleně po přijetí platebního příkazu.

Inkaso

Pokyn k provedení zpravidla pravidelné platby z účtu klienta, přičemž příkaz k tomuto úkonu dává bance subjekt, který je k majiteli účtu v postavení věřitele.

Instrukce

Souhrnné zkrácen označení informace plátci po přijetí platebního příkazu.

Jedinečný identifikátor

Kombinace písmen, číslic nebo symbolů, kterými se podle určení poskytovatele identifikuje uživatel nebo jeho účet při provádění platebních transakcí.

Komunikační kanál

Dohodnutý způsob výměny informací mezi klientem a platební institucí s cílem věrohodně zachytit sjednané podmínky nebo průběh realizace platební služby.

Konfirmace

Potvrzení o podmínkách devizového obchodu, které bylo nahrazeno obsahově podobným dokladem Informace plátci po přijetí platebního příkazu.

On-line obchodování

Okamžitý bezhotovostní převod peněžních prostředků.

Peněžní prostředky

Bankovky, mince a bezhotovostní peněžní prostředky.

Plátce

Uživatel, z jehož platebního účtu mají být odepsány peněžní prostředky k provedení platební transakce nebo který dává k dispozici peněžní prostředky k provedení platební transakce.

Platební instituce

Právnická osoba, která je oprávněna poskytovat platební služby na základě povolení České národní banky k činnosti platební instituce.

Platební titul

Číselný identifikátor účelu peněžní úhrady zahraniční platby (aktuální seznam platebních titulů je v číselníku BA0030 České národní banky).

Platební příkaz

Pokyn poskytovateli, jímž plátce nebo příjemce žádá o provedení platební transakce.

Platební služba

Ve znění povolení ČNB k činnosti platební instituce uděleného společnosti EXCHANGE s.r.o..
Provedení převodu peněžních prostředků, při němž plátce ani příjemce nevyužívají platební účet u poskytovatele plátce (platební službou není směnárenská činnost); jinými slovy jedná se o převod peněžních prostředků dle pokynů klienta přímo na bankovní účet a z bankovního účtu platební instituce, vedených u jiné banky nebo platební instituce.

Platební transakce

Vložení peněžních prostředků na platební účet, výběr peněžních prostředků z platebního účtu nebo převod peněžních prostředků.

Platební účet

Účet, který slouží k provádění platebních transakcí.

Poplatek

Výše úplaty za provedení platebního příkazu, kterou je klient povinen platební instituci uhradit.

Příjemce

Uživatel, na jehož platební účet mají být podle platebního příkazu připsány peněžní prostředky nebo jemuž mají být podle platebního příkazu peněžní prostředky dány k dispozici.

Rámcová smlouva o poskytování platebních služeb

Je smlouva uzavřená mezi platební institucí a klientem, obecně vymezující poskytování platebních služeb platební institucí klientovi a opravňující platební instituci přijímat od klienta platební příkazy v souladu s povolením České národní banky k činnosti platební instituce.

SEPA platby

Zjednodušené platby mezi členskými státy Evropské unie nebo jinými smluvními státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Servisní banka

Jakákoliv banka, u které má platební instituce vedené platební účty používané pro provádění platebních služeb.

SWIFT kód (nebo též BIC kód)

Osmi až jedenácti místný alfanumerický kód sloužící k identifikaci banky v mezinárodním platebním styku.

Zahraniční platba

Bezhotovostní převod peněžních prostředků v české i cizí měně do a ze zahraničí a v cizí měně mezi tuzemci i cizozemci v České republice, pokud není platební účet plátce i příjemce vedený u stejné platební instituce.

Napište nám

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám nebo zavolejte na bezplatnou zákaznickou linku.

Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.   |   Více informací   |   
Více informací   |